Region Sztokholmu ze zdrowiem publicznym

Region Sztokholmu pracuje nad zapewnieniem mieszkańcom hrabstwa lepszego stanu zdrowia i zmniejszeniem różnic w zdrowiu. Warunki życia ludzi są różne, a Region Sztokholmu musi pracować nad stworzeniem warunków dobrego zdrowia dla wszystkich. Praca odbywa się zarówno w różnych obszarach odpowiedzialności Regionu Sztokholm, jak i we współpracy z innymi podmiotami w powiecie.

Poprzez różnorodne działania Regionu Sztokholm oraz we współpracy z innymi podmiotami, takimi jak szkoła, życie zawodowe i planowanie urbanistyczne, zdrowie ludzkie może mieć pozytywny wpływ. Na przykład, opieka zdrowotna nad dziećmi współpracuje z działaniami profilaktycznymi służb społecznych podczas przedłużających się wizyt domowych u rodziców po raz pierwszy na obszarach defaworyzowanych społecznie, w celu poprawy warunków równego stanu zdrowia dzieci. Innym przykładem jest to, że region i gminy współpracują ze sobą, aby ułatwić podróżowanie transportem publicznym, rowerem i pieszo. Innym przykładem jest to, że niektóre działania w regionie sztokholmskim opierają się na partnerstwach pracowniczych i środkach na rzecz zatrudnienia w celu poprawy warunków życia osób znajdujących się daleko poza rynkiem pracy.

Region jest jednoczącą siłą w pracy w zakresie zdrowia publicznego hrabstwa

Region Sztokholm jest odpowiedzialny za regionalny i zrównoważony rozwój w powiecie sztokholmskim. We współpracy z innymi podmiotami Region Sztokholmu pracuje z priorytetami regionalnymi, aby osiągnąć równe i lepsze zdrowie publiczne oraz przyczynić się do zlikwidowania luki w zdrowiu, jak opisano w planie rozwoju regionalnego RUFS 2050. Więcej informacji na stronie internetowej https://www.health.gov.sk/Clanok?vyzva-na-predkladanie-ponuky-20150223

Polityka zdrowia publicznego regionu Sztokholmu – Dobry stan zdrowia i zmniejszone luki zdrowotne w populacji

Polityka zdrowia publicznego Regionu Sztokholm ma zastosowanie do działań w Regionie Sztokholm i została przyjęta przez Radę Regionalną w listopadzie 2021 r. Polityka wyznacza kierunek wewnętrznej pracy Regionu Sztokholm w celu zidentyfikowania potrzeb i podjęcia działań w celu osiągnięcia dobrego stanu zdrowia i zmniejszenia luk zdrowotnych w populacja. Polityka zdrowia publicznego określa cztery zasady przewodnie:

Region integruje wiedzę na temat zdrowia publicznego w zarządzaniu i sprawowaniu rządów.

Opieka zdrowotna i stomatologiczna zajmują się promocją i profilaktyką zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej potrzebujących. Planowanie rozwoju regionalnego, transport publiczny oraz wspieranie życia kulturalnego i stowarzyszeniowego przyczyniają się do tworzenia strukturalnych warunków dobrego i równego zdrowia. Region Sztokholmu jest jednoczącą siłą w pracy publicznej zdrowia hrabstwa.

Strategia zdrowia psychicznego

Strategia Regionu Sztokholmskiego na rzecz promocji zdrowia i dobrostanu psychicznego oraz zapobiegania chorobom psychicznym ma zastosowanie do działań w Regionie i została przyjęta przez Radę Regionalną w listopadzie 2021 r. Strategia opiera się na definicji zdrowia psychicznego Światowej Organizacji Zdrowia zdrowia i koncentruje się na kształtowaniu warunków dla zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego w codziennym środowisku dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.

Zgodnie ze strategią, wszystkie komitety i firmy w Sztokholmie muszą wnieść swój wkład w prace na rzecz promocji zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Inicjatywy muszą obejmować wszystkich mieszkańców, ale także pracowników własnej organizacji.

Praca na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia psychicznego oraz zapobieganie chorobom psychicznym może oznaczać wiele rzeczy.

Może polegać na zapewnieniu odpowiednich zasobów w odpowiednich miejscach pod opieką, może również dotyczyć budowania społeczeństwa, w którym ludzie mają najlepsze możliwości dbania o siebie, aby nie potrzebowali opieki. Innym sposobem pracy zgodnie ze strategią może być zapewnienie dobrej współpracy wszystkich osób, które zajmują się zagadnieniami związanymi ze zdrowiem psychicznym. Strategia podkreśla, że ​​Region Sztokholmski ponosi szczególną odpowiedzialność za zapewnienie, że jest to możliwe.

Sprawozdawczość w zakresie zdrowia publicznego

Czynniki, które są ważne dla naszego zdrowia, takie jak środowisko życia, nawyki życiowe i relacje, są regularnie mapowane przez Region Sztokholmu. Odbywa się to między innymi poprzez zadawanie pytań w ankiecie, która trafia do dużej części populacji.

Co cztery lata sytuacja zdrowotna ludności jest podsumowywana w raporcie zdrowia publicznego Regionu Sztokholmskiego, który służy do dostosowywania opieki zdrowotnej, promocji zdrowia i środków profilaktycznych do potrzeb ludności.

Prozdrowotna opieka zdrowotna

Praca na rzecz promocji zdrowia oznacza, że ​​spotkanie pacjenta z opiekunem musi być motywowane troską o zdrowie jednostki. Opieka zdrowotna może rozwijać postawy, które wzmacniają własne zasoby jednostki, a tym samym zdrowie.

Region jest członkiem krajowej sieci Health Promotion Healthcare, która obejmuje 17 regionów i pięć indywidualnych szpitali. Jest to działalność ideowa, w której najważniejszym kryterium członkostwa jest chęć rozwoju organizacji w kierunku bardziej prozdrowotnej opieki zdrowotnej.

Krajowe wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia niezdrowego stylu życia

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej, służba zdrowia musi pracować nad metodami zapobiegania chorobom i oferować rozmowy doradcze z dorosłymi pacjentami:

  1. kto pali codziennie?

  2. z ryzykownym spożywaniem alkoholu
  3. przy niewystarczającej aktywności fizycznej
  4. z niezdrowymi nawykami żywieniowymi.

Regionalny program opieki na rzecz prozdrowotnego stylu życia

Program opieki na rzecz prozdrowotnego stylu życia zapewni opiekunowi wsparcie w pracy nad pomocą pacjentom w zmianie stylu życia. Program opieki opiera się na krajowych wytycznych Krajowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczących metod zapobiegania chorobom i odnosi się do używania tytoniu, ryzykownego spożywania alkoholu, niewystarczającej aktywności fizycznej i niezdrowych nawyków żywieniowych.

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Dodaj komentarz
Możesz także polubić